خط مشی

  • 1 تولید پایدار انرژی الکتریکی از طریق کنترل مداوم فرآیندهای درون‌سازمانی و تلاش جهت بهبود مستمر آن‌ها
  • 2 استفاده‌ی بهینه از سرمایه‌ی انسانی و توانایی‌های سازمانی با تکیه بر ارتقاء سطح دانش و مهارت منابع انسانی، ایجاد و افزایش فرصت‌های آموزش و یادگیری و همچنین ایجاد فضای مطلوب جهت مشارکت فکری کارکنان در زمینه‌های مربوطه
  • 3 رعایت الزامات قانونی قابل کاربرد در سطح نیروگاه
  • 4 مدیریت و نظارت بر اجرای همه‌جانبه‌ی فعالیت‌های بهره‌برداری در تمامی بخش‌ها
  • 5 مدیریت بر توسعه‌ی منابع و زیرساخت‌های لازم در راستای تحقق اهداف شرکت و رضایتمندی ذینفعان
  • 6 کنترل و پایش شاخص‌های کیفی و همچنین اجرای قوانین زیست‌محیطی با الزامات و مقررات سازمان‌های مربوطه
  • 7 صیانت از سلامت کارکنان و بهداشت محیط کار