مناقصه / مزایده

عنوان شماره نوع وضعیت
  • نوع : مزایده
  • شماره : 3154-3
  • مهلت توزیع اسناد : از تاریخ : 1400/09/16 تا تاریخ : 1400/09/30
  • مهلت دریافت پاکات پیشنهادات : از تاریخ : 1400/09/20 تا تاریخ : 1400/10/01

توضیحات


اطلاعات پیوست

عنوان اندازه (KB)
  • نوع : مزایده
  • شماره : 3160
  • مهلت توزیع اسناد : از تاریخ : 1401/07/18 تا تاریخ : 1401/07/30
  • مهلت دریافت پاکات پیشنهادات : از تاریخ : 1401/07/18 تا تاریخ : 1401/08/01

توضیحات


اطلاعات پیوست

عنوان اندازه (KB)